HİZMETLERİMİZ

 

.......Yeraltısuyu (YAS) Arama Ruhsatı

Arazinizde resmi bir kurumun (DSİ) izni ile belirtilen ihtiyacınıza yönelik olarak yeraltı suyu arayacağınızı ifade eden belgedir. Kuyu planlama aşamasında, kuyu açılmadan önce alınması gereken izindir.

Arama ruhsatı alınmadan arazide su sondajına başlamamak gereklidir, aksi takdirde açılan kuyu Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.

Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojeolojik çalışmalar sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir kuyu projesi oluşturulur.

Bu kuyu projesi, tapu fotokopisi, tapu müdürlüğünden alınacak yeni tarihli "Taşınmaza Ait Tapu Kaydı" belgesinin ıslak imzalı orijinali, arazi sahibinin kimlik bilgileri, gerekmesi durumunda (hisseli tapu vs. gibi hallerde) vekalet, muvaffakatname...vs. su ihtiyaç belgesi, tarafımızdan hazırlanacak hidrojeolojik etüt raporu, kuyu yerini gösterir kroki, kuyu yerini içeren jeolojik harita ve yönetmeliğe uygun hazırlanmış Yeraltısuyu Arama Belgesi İsteme Formu ile Devlet Su İşleri'nin ilgili bölümüne başvuru yapılır.

Başvuru üzerine DSİ yetkilileri kuyu yerini ziyaret için talebi programa alır. DSİ yetkilerinin programına göre belirlenecek tarihte DSİ'nin yetkilileri, tarafımızdan görevlendirilecek sorumlu mühendis ve arazi sahibi ile birlikte kuyu açılması planlanan noktada, yerinde inceleme yapılır. İnceleme neticesinde DSİ tarafından Yeraltısuyu Arama Belgesi düzenlenerek posta yolu ile sorumlu mühendis adresine gönderilir.

Arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde su sondajı yapılmaması halinde DSİ'ye dilekçe verilerek 1 yıl daha ek süre alınabilir. Su sondajı yapılmaması ve uzatma dilekçesi verilmemesi durumunda 1 yıl süre sonunda Arama ruhsatı hükümsüz sayılır.

 

.......Yeraltısuyu (YAS) Kullanma Ruhsatı

Arazinizde resmi bir kurumun (DSİ) izni ile su kuyusundan temin edilen yeraltı suyunun kullanma haklarının elinizde olduğunu ifade eden belgedir.

Arama ruhsatı çıkartılması ardından açılan su kuyusunun açıldıktan sonra 1 ay içerisinde Kullanma Ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. 1 ay içerisinde Kullanma ruhsatı başvurusu yapılmaması halinde kuyu, Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.

Kullanma ruhsatı için başvuru belgesinin hazırlanabilmesi için kuyudan temin edilen suyun kimyasal analiz raporuna gerek duyulmaktadır. Kuyunun açılma amacına göre su için Sulama, Kullanma, İçme (İnsani amaçlı kullanım suyu)...vs. parametrelerine göre izin verilen resmi kurumdan analiz raporu alınması gerekmektedir. Bunun için kuyudan alınacak 1 adet yarım litrelik pet şişe dolusu su (sulama ve kullanma için yeterli olup diğer tip analizler için kurumun belirleyeceği miktar ve yöntem ile su alınması gerekmektedir.) analizi yapacak kuruma teslim edilir. Analizin çıkış süresi kurumun yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1 haftadır.

Kullanma Ruhsatı başvurusu ve temininde başvuru sahibi açısından; Şahıs veya Firma olması, kullanım amacı açısından; Sulama, Kullanma, İçmesuyu, Ticari Faaliyete konu su kullanımı...vb gibi kriterlere göre gerek başvuruda, gerek su analizinde gerek ise belge temininin diğer aşamalarında farklılıklar olmaktadır.

Bu farklılıklardan bazıları sadece prosedürel olmakla birlikte çoğu belge maliyetini ve genel uygulamayı etkilemektedir. Bu maliyet ve uygulama farklılığının en önemlisi ticari olarak başvurulan Kullanma Belgelerinde DSİ'nin getirdiği sayaç takma mecburiyetidir.

Firmamız, Ticari amaçlı Kullanma Belgesi talep eden müşterilerimize sayaç konusunda da danışmanlık vermekte olup detaylar su ihtiyacı ve güncel şartlara göre belirlenmektedir.

Sulama amaçlı talep edilecek YAS Kullanma belgesi için; tapu fotokopisi, tapu müdürlüğünden alınacak yeni tarihli "Taşınmaza Ait Tapu Kaydı" belgesinin ıslak imzalı orijinali, arazi sahibinin kimlik bilgileri, gerekmesi durumunda (hisseli tapu vs. gibi hallerde) vekalet, muvaffakatname...vs. elde edilen su için yaptırılan kimyasal analiz sonuç raporu, tarafımızdan hazırlanacak kuyu detaylarını (koordinatları, açılma şekli, sorumlu personeller, derinliği, çapı, techiz durumu, filtreli/kapalı boru seviyeleri...vs) gösterir kuyu kütüğü, kuyu yerini gösterir kroki, pompa programı ve tecrübe formu, su verimi ve su seviyelerinin belirlenmesine yönelik sabit debili düşüm/yükselim deneyi sonuç belgesi ve yönetmeliğe uygun hazırlanmış Yeraltısuyu Kullanma Belgesi İsteme Formu ile Devlet Su İşleri'nin ilgili bölümüne başvuru yapılır.

Başvuru üzerine DSİ yetkilileri kuyu yerini ziyaret için talebi programa alır. DSİ yetkilerinin programına göre belirlenecek tarihte DSİ'nin yetkilileri, tarafımızdan görevlendirilecek sorumlu mühendis ve arazi sahibi ile birlikte açılan kuyu için yerinde inceleme yapılır. İnceleme neticesinde DSİ tarafından Yeraltısuyu Kullanma Belgesi düzenlenerek posta yolu ile sorumlu mühendis adresine gönderilir.

Kullanma ruhsatı ömür boyu geçerli olmakla birlikte DSİ kanun ve mevzuatta olabilecek değişikliklerden kaynaklı doğabilecek haklarını saklı tutar.

 

.......Keson Kuyu İşlemleri

167 sayılı Yeraltı Suları hakkındaki kanuna göre derinliği 10 metre (bazı özel bölgelerde 5 metre) ve daha az olan kuyular Yeraltısuyu Arama veya Kullanma belgelerine tabi olmayıp açılması ve/veya işletilmesi/kullanılması için herhangi bir izin veya ruhsata gerek yoktur. Bu kuyular literatürde KESON kuyu olarak adlandırılmaktadır.

Bu tip kuyular ruhsat veya izne tabi olmasa da arsa sahipleri elektrik ihtiyaçları için, elektrik idaresine verilmek üzere bu kapsamdaki kuyuları için DSİ'den resmi bir belge almaktadırlar. Bu belge ile arsaları/tarlaları için elektrik tahsisi alabilmektedirler.

Keson kuyu için alınan bu belge konusunda da derin tecrübeye sahip olan firmamızın danışmanlık hizmeti ile kısa sürede belge sahibi olabilirsiniz.

Keson kuyu için arama belgesi alınmadığından direkt olarak kuyu açılması sürecine girilebilir. Kuyu açılmasını müteakip gerekli hazırlıkların yapılıp başvuru sürecinin başlatılması uygun olacaktır.

Başvuru için kuyunun bulunduğu arazinin tapu fotokopisi, tapu müdürlüğünden alınacak yeni tarihli "Taşınmaza Ait Tapu Kaydı" belgesinin ıslak imzalı orijinali, arazi sahibinin kimlik bilgileri, uygun formatta hazırlanmış ve kuyu bilgilerini (kuyu yerinin koordinatları, derinliği..vs) içeren başvuru dilekçesi yeterli olmaktadır.

Başvuru üzerine DSİ yetkilileri kuyu yerini ziyaret için talebi programa alır. DSİ yetkilerinin programına göre belirlenecek tarihte DSİ'nin yetkilileri, tarafımızdan görevlendirilecek sorumlu mühendis ve arazi sahibi ile birlikte açılan kuyu için yerinde inceleme yapılır. İnceleme neticesinde DSİ tarafından bahse konu belge düzenlenerek posta yolu ile sorumlu mühendis adresine gönderilir.

Design by

KUYU RUHSATI ANKARA TEAM 2014